(ร่าง) แนวทางการวิจัยทางจริยธรรมในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้ได้รับการพัฒนาโดยคณะทำงานที่รับผิดชอบในการจัดทำคู่มือปฏิบัติ (Guidelines) สำหรับโครงการพัฒนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ในประเทศไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ผู้วิจัยหลักคือ ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.จันทรา กาบวัง เหล่าถาวร
สามารถดาวน์โหลด (ร่าง) แนวทางฯ และร่วมให้ข้อคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/zszp26FvSUXf5SUF9 ตั้งแต่วันที่ 13 - 30 พฤศจิกายน 2566