การลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย Surveyor Trainee
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/iV26FPPr887KUdp4A
[ผู้สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลอัพเดทได้ที่ link เดิม หากมีรายชื่อ EC ให้สมัครเพิ่ม]