วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์และบทบาทหน้าที่

การวิจัยในมนุษย์ในประเทศไทย ได้รับการทบทวน และกำกับดูแลด้านจริยธรรมอย่างมีคุณภาพมาตรฐานและต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนเริ่มดำเนินการวิจัย ระหว่างดำเนินการวิจัยและหลังเสร็จสิ้นการวิจัยโดยอาสาสมัครวิจัยได้รับการคุ้มครองดูแลทั้งด้านศักดิ์ศรี สิทธิและปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามหลักจริยธรรมสากลว่าด้วยการวิจัย ตลอดจนมีการส่งเสริมให้การวิจัยในมนุษย์เป็นไปตามหลักจริยธรรมอย่างแท้จริง

เป้าหมาย

มุ่งพัฒนานโยบาย กฏหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หน่วยงาน องค์กร สถาบัน และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถเป็นเครื่องมือกลไกและทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักจริยธรรมสากลของการวิจัยในมนุษย์

สถาบันมีบทบาทหน้าที่ดังนี้

 1. ภารกิจระยะสั้น

  ยกร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย์ เพื่อเสนอต่อรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อให้มีกฏหมายควบคุมดูแลการวิจัยในมนุษย์ในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการคุ้มครองอาสาสมัครในมนุษย์อย่างเหมาะสม และส่งเสริมการวิจัยที่มีคุณภาพ มาตรฐาน

 2. ภารกิจประจำ
  2.1 พัฒนาและเสนอนโยบายด้านการวิจัยในมนุษย์ในประเทศไทย
  2.2 กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และแนวทางการศึกษาวิจัยในมนุษย์ในประเทศให้สอดคล้องกับมาตรและหลักเกณฑ์สากล
  2.3 ส่ง เสริม พัฒนา กำกับ ดูแล และรับรอง การดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบันและหน่วยงานต่างๆในประเทศ
  2.4 แต่งตั้งและสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในระดับชาติ เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยพหุสถาบันและโครงการพัฒนายา ชีววัตถุ และวิธีการรักษาที่มผลกระทบระดับชาติโดยถือเป็นคณะกรรมการในระดับชาติิ

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  5 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่

 1. การพัฒนากลไกและเครื่องมือในการอภิบาลระบบ
 2. การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
 3. การส่งเสริมและการดำเนินการเพื่อการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
 4. การพัฒนาเครือข่ายองค์กรที่ดำเนินการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
 5. การสร้าง และการจัดการความรู้

หลักการในการดำเนินการ

 1. Fill the gap- เน้นการพัฒนาส่วนขาดของระบบการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ในประเทศไทย
 2. Togetherness- เน้นความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงาน สถาบันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 3. Holistic –เน้นการส่งเสริมการวิจัยบนพื้นฐานจริยธรรมครบวงจร