บุคลากร

 • นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
  นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
  ที่ปรึกษาอาวุโส
 • คุณสุภาภรณ์ บุญปก
  คุณสุภาภรณ์ บุญปก
  นักบริหารโครงการ
 • คุณมาริสา เลี้ยงพรพรรณ
  คุณมาริสา เลี้ยงพรพรรณ
  นักบริหารโครงการ
 • คุณวัลดี ศรีชื่น
  คุณวัลดี ศรีชื่น
  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
 • ภาพประกอบ
  คุณดวงเดือน วามะลุน
  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป