บุคลากร

 • นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
  นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
  ที่ปรึกษาอาวุโส
 • สุภาภรณ์ บุญปก
  สุภาภรณ์ บุญปก
  นักบริหารโครงการ
 • มาริสา เลี้ยงพรพรรณ
  มาริสา เลี้ยงพรพรรณ
  นักบริหารโครงการ
 • ฑิฆัมพร พุ่มผลทรัพย์
  ฑิฆัมพร พุ่มผลทรัพย์
  นักบริหารโครงการ
 • สถิตธรรม สระทองรัด
  สถิตธรรม สระทองรัด
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • ดวงเดือน วามะลุน
  ดวงเดือน วามะลุน
  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป