• คำถาม

  คำตอบ

  สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวัจัยในมนุษย์ (สคม.) เป็นหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับการคุ้มครองการวิจัยในในมนุษย์ มุ่งพัฒนานโยบาย กฏหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หน่วยงาน องค์กร สถาบัน และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถเป็นเครื่องมือกลไกและทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักจริยธรรมสากลของการวิจัยในมนุษย์

 • คำถาม

  คำตอบ

  ยกร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย์ เพื่อเสนอต่อรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อให้มีกฏหมายควบคุมดูแลการวิจัยในมนุษย์ในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการคุ้มครองอาสาสมัครในมนุษย์อย่างเหมาะสม และส่งเสริมการวิจัยที่มีคุณภาพ มาตรฐาน

 • คำถาม

  คำตอบ

  2.1 พัฒนาและเสนอนโยบายด้านการวิจัยในมนุษย์ในประเทศไทย 2.2 กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และแนวทางการศึกษาวิจัยในมนุษย์ในประเทศให้สอดคล้องกับมาตรและหลักเกณฑ์สากล 2.3 ส่ง เสริม พัฒนา กำกับ ดูแล และรับรอง การดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบันและหน่วยงานต่างๆในประเทศ 2.4 แต่งตั้งและสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในระดับชาติ เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยพหุสถาบันและโครงการพัฒนายา ชีววัตถุ และวิธีการรักษาที่มผลกระทบระดับชาติโดยถือเป็นคณะกรรมการในระดับชาติิ

 • คำถาม

  คำตอบ

  1. Fill the gap- เน้นการพัฒนาส่วนขาดของระบบการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ในประเทศไทย 2. Togetherness- เน้นความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงาน สถาบันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 3. Holistic –เน้นการส่งเสริมการวิจัยบนพื้นฐานจริยธรรมครบวงจร