สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์

ชั้น 7 อาคาร 8 ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้อง 702-703
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
02-5913876,
02-5913541,
02-5913517,
02-5913608
02-5914125
ช่องที่มีเครื่องหมาย * หมายถึงช่องที่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล