คณะกรรมการ EC สคม.

 • ภาพประกอบ
  นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ
 • ภาพประกอบ
  นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์
  เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ
 • ภาพประกอบ
  นางสุภาพร โชคเฉลิมวงศ
  กรรมการ
 • ภาพประกอบ
  ภญ.ดร.อัญชลี จูฑะพุทธิ
  กรรมการ
 • ภาพประกอบ
  ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์
  กรรมการ
 • ภาพประกอบ
  นายสันติสุข โสภณสิริ
  กรรมการ
 • ภาพประกอบ
  นายไพโรจน์ แก้วมณี
  กรรมการ
 • ภาพประกอบ
  ภ.ญ.ยุวดี พัฒนวงศ์
  กรรมการ