คณะกรรมการ EC สคม.

 • นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
  นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ
 • นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์
  นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์
  เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ
 • นางสุภาพร โชคเฉลิมวงศ
  นางสุภาพร โชคเฉลิมวงศ
  กรรมการ
 • ภาพประกอบ
  ภญ.ดร.อัญชลี จูฑะพุทธิ
  กรรมการ
 • นายสันติสุข โสภณสิริ
  นายสันติสุข โสภณสิริ
  กรรมการ
 • นายไพโรจน์ แก้วมณี
  นายไพโรจน์ แก้วมณี
  กรรมการ
 • ภาพประกอบ
  ภญ.ยุวดี พัฒนวงศ์
  กรรมการ
 • นพ.ประพจน์ เภตรากาศ
  นพ.ประพจน์ เภตรากาศ
  กรรมการ