โครงการการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

 1. หลักการและเหตุผล
  กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาวิชาการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และปัจจุบันมีนโยบายส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป สามารถทบทวนโครงการวิจัยในมนุษย์ได้เอง ซึ่งย่อมมีประโยชน์ทั้ง 2 ด้านสำคัญ คือ 1) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในจังหวัด หรือในสถาบันสามารถติดตามดูแลการศึกษาวิจัยที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วอย่างใกล้ชิด 2) ลดการรวมศูนย์การทบทวนโครงการวิจัยในส่วนกลาง ในการนี้ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีมีความประสงค์ให้สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.) ช่วยจัดฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัย ระดับเขตและจังหวัด

  สำนักงานพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยดี จึงสมควรมีโครงการปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ ศูนย์อนามัย 4 ราชบุรี

 2. วัตถุประสงค์
  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในคนสามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนได้อย่างถูกหลักจริยธรรมการวิจัย และอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. กลุ่มเป้าหมาย
  กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงและผู้สนใจ จำนวนประมาณ 100 คน
 4. วิธีดำเนินการ
  การบรรยาย อภิปรายและการประชุมปฏิบัติการ
 5. ระยะเวลาการดำเนินงานวันที่ 16 - 17 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม ราชาวดี อาคารศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
 6. วิทยากรประกอบด้วย
  1. นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
  2. นายแพทย์กรกฎ จุฑาสมิต
  3. ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์
  4. รศ. พอ.นายแพทย์สุธี พาณิชกุล