สัญลักษณ์องค์กร

สัญลักษณ์องค์กร

IHRP = Institute for the Development of Human Research Protections

งู หมายถึง เทพแห่งการเยียวยารักษาของกรีก (เทพชื่อ Aesculapius)

ตัว I เป็นด้ามคบเพลิง หมายถึง ด้ามคบเพลิงของเทพกรีก จะเป็นคฑา ของไทยเอามาแปลงเป็นด้ามคบเพลิง

รูปคนตรงตัว H หมายถึง เป็นรูปสัดส่วนมนุษย์ของลีโอนาโด ดาวินชี 

สีเขียว หมายถึง สีของแพทย์ เช่น แพทย์ศิริราช จะใช้สีเขียว

หน้าจั่ว หมายถึง ความเป็นไทย และสีธงชาติ เหมือนผืนธงชาติ

กากบาท หมายถึง เครื่องหมายแบบกาชาด (กาชาดจะมีสีแดงเพราะชาด หมายถึง แดง) ในที่นี้เอามาแต่สัญลักษณ์มิได้เอาสีมาด้วย แต่หมายถึงการเยียวยารักษา

ตัว Rx หมายถึง สัญลักษณ์ของอักษรกรีกที่มีความหมายว่า Recipe ซึ่งหมายถึง “จงเอา” เป็นสัญลักษณ์ใบสั่งยาของแพทย์ จะสั่งขึ้นต้นด้วย Rx

ความหมายรวม หมายถึง การคุ้มครอง ดูแล เยียวยามนุษย์ที่เข้ามาสู่การทดลองโดยเฉพาะมนุษย์ที่เป็นคนไข้ของแพทย์