การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 8 โรงพยาบาลลำปาง ระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 73 คน ประกอบด้วยบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยงานภายนอก ทั้งผู้บริหาร แพทย์ สหสาขา และหน่วยงานสนับสนุน