หลักการและเหตุผล

              คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินการวิจัย เป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย คำนึงถึงการปกป้องสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัย และสุขภาวะของอาสาสมัครในการวิจัย โดยพิจารณาผลประโยชน์และความจำเป็นของวิธีการวิจัย ตลอดจนทำหน้าที่กำกับดูแลตามข้อกำหนดเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

              กรรมการในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยต้องมีการทบทวน ติดตาม และเพิ่มพูนความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอในด้านจริยธรรมของการวิจัยที่เกี่ยวกับสุขภาพในมนุษย์ เพื่อให้สร้างความมั่นใจว่า จะมีการทบทวนอย่างผู้มีความรู้ความสามารถ (competent) ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย และทันเวลาตามวิธีดำเนินการที่ชัดเจนและโปร่งใส

              ดังนั้น การให้ความรู้แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ บุคลากร และผู้สนใจ จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ เพื่อให้ทันกับแนวคิดวิจัย และแนวทางสากลที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น สำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จึงได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” นี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้อย่างถูกหลักจริยธรรมการวิจัย และมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ซึ่งเป็นแนวทางหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในมนุษย์สามารถนำไปใช้ในเพื่อปกป้องสิทธิ และสวัสดิภาพของอาสาสมัคร
  3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยในมนุษย์ การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่หลากหลายรูปแบบ และสามารถนำไปปรับใช้กับในแต่ละโครงการได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย

               1. กรรมการในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 2. กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ 3. บุคลากรและผู้สนใจ จำนวนประมาณ 20 คน

ระยะเวลา

              วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น.

รูปแบบการฝึกอบรม

              การบรรยาย อภิปราย และซักถาม

ผู้รับผิดชอบ

สำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

วิทยากร

  1. นพ.วิชัย โชควิวัฒน                  
  2. ดร.สุชาติ จองประเสริฐ
  3. ดร.อัญชลี จูฑะพุทธิ

สถานที่

              กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 8