ประกาศ NORTH R2R

เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2556

ตามที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตที่ 1 – 3 เครือข่าย R2R ภาคเหนือ และชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยภาคเหนือ กำหนดจัดประชุมวิชาการภาคเหนือ ปี 2556 “บริการสาธารณสุขก้าวไกล งานวิจัย (R2R) ก้าวหน้า ปวงประชาสุขภาพดี” ในระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงแรมใน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานจากงานประจำสู่งานวิจัยและจัดให้มีการประกวดผลงาน R2R ดีเด่นระดับภาคเหนือ ประจำปี 2556 นั้น

เครือข่าย R2R ภาคเหนือ และชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยภาคเหนือ ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดผลงาน R2R ดีเด่น โดยแบ่งประเภทผลงานออกเป็น 5 buy viagra online without prescription กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มระบบบริการปฐมภูมิ ระบบบริการทุติยภูมิ ระบบบริการตติยภูมิ ระบบบริหารและสนับสนุนบริการ และกลุ่มนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ทำงานวิจัยควบคู่ไปกับการพัฒนางานประจำนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณารางวัล R2R ดีเด่น ประจำปี 2556 ได้ทำการพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวด รวมทั้งสิ้น 96 ผลงาน ได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้นจำนวน 25 รางวัล จำแนกเป็น กลุ่มระบบบริการปฐมภูมิ 5 รางวัล กลุ่มระบบบริการทุติยภูมิ 5 รางวัล กลุ่มระบบบริการตติยภูมิ 5 รางวัล กลุ่มระบบบริหารและสนับสนุนบริการ 5 รางวัล และกลุ่มนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  5 รางวัล  ดังมีรายชื่อผลงานและเจ้าของผลงานที่แนบท้ายประกาศนี้

 

(ตัวอย่างข่าวจากเว็บ R2R)