เอกสารประกอบการบรรยาย ในการอบรมวิชาการสัญจร เครือข่าย R2R อีสานตอนบน เรื่องการเขียนบทคัดย่อและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดย ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง  ณ ห้องประชุมภูพานหลวง โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร วันที่ 14 มิถุนายน 2556