คุณสมบัติผู้สมัคร: กรรมการจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ อาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจ
การสมัครเข้าโครงการ: ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และสมัครผ่านเว็บไซต์ https://forms.gle/dAV4BM2o3pd9jnrF7
ประกาศผลการคัดเลือกไม่เกิน 2 สัปดาห์ก่อนวันอบรม และสามารถสมัครได้มากกว่า 1 ครั้ง