การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 8 โรงพยาบาลลำปาง ระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2563 เวลา 08.

7 ต.ค. 2563