สำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.) ส่วนงานวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างในตำแหน่งนักบริหาร ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านบริหารโครงการวิจัย ติดตามผลการวิจัย ติดต่อประสานงานหรือขอความร่วมมือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งการจัดประชุม การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยให้การดำเนินงานการติดตามผลการวิจัย และบริหารโครงการวิจัย ตลอดจนการสรุปงานในความรับผิดชอบเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามภารกิจองค์กร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย