ก่อนจะมาเป็นการวิจัยที่ถูกทำนองคลองธรรม

เป้าหมายของการวิจัย คือ การสร้างความรู้ใหม่
หลักการของการวิจัย คือ จะต้องดำเนินการตามกฎเกณฑ์และวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ
ผลผลิตที่สำคัญของการวิจัย คือ ข้อมูล (data) ที่เชื่อถือได้
คำว่า “เชื่อถือได้” นี้ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า credible มิใช่ reliable
สำหรับ “การวิจัยในมนุษย์” หรือการวิจัยที่ใช้มนุษย์เป็น “วัตถุวิจัย” (subjects)
นอกจากต้องทำตามหลักการข้างต้นแล้ว ยังต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตาม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ด้วย
จึงจะเป็นการวิจัยที่ถูกทำนองคลองธรรม

ไฟล์หนังสือ: