หลักเกณฑ์การวิจัยทางคลินิกที่ดี (จีซีพี) สำหรับการวิจัยทางสังคมและพฤติกรรม  คำแนะนำภาคสนาม

หลักเกณฑ์การวิจัยทางคลินิกที่ดี (จีซีพี) แก่การวิจัยทางคลินิกและ/หรือการวิจัยในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่กำหนดให้ประยุกต์ใช้กับการวิจัยทางสังคมหรือพฤติกรรมเป็นการจำเพาะ

ไฟล์หนังสือ: