เอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับโควิด-19 สำหรับภาคอุตสาหกรรม, เจ้าหน้าที่สำนักงานอาหารและยาและภาคีอื่นๆ

1. เอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับโควิด-19 สำหรับภาคอุตสาหกรรม, เจ้าหน้าที่สำนักงานอาหารและยาและภาคอื่น ๆ
2. การดำเนินการวิจัยทางคลินิกกับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ระหว่างสถานการฉุกเฉินทางสาธารณสุขเนื่องจากโควิด-19
3. ต้นฉบับภาษาอังกฤษ COVID-19-Related Guidance Documents for Industry, FDA Staff, and Other Stakeholders (ดาวน์โหลดที่ https://shorturl.asia/nwohO)
4. ต้นฉบับภาษาอังกฤษ Conduct of Clinical Trials of Medical Products During the COVID-19 Public Health Emergency (ดาวน์โหลดที่ https://shorturl.asia/ax5Mthttps://shorturl.asia/ax5Mt)
5. ภาคผนวก ประกาศสำนักงานอาหารและยา เรื่อง คำแนะนำและแนวทางการดำเนินการวิจัยยาทางคลินิกในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ไฟล์หนังสือ: