จริยธรรม 2

เรื่องที่ 1 แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในมนุษย์ สภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การอนามัยโลก เจนีวา 2559
เรื่องที่ 2 แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยา สภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การอนามัยโลก เจนีวา 2552
เรื่องที่ 3 นโยบายและวิธีการดำเนินงาน แผนงานคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ ศูนย์การแพทย์บอสตันและวิทยาเขตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบอสตัน
เรื่องที่ 4 ปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทยสมาคมโลก (ค.ศ. 2013) หลักการจริยธรรมสำหรับการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2564)

ไฟล์หนังสือ: