ปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทย์สมาคมโลก 2013 (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2564)

ไฟล์หนังสือ: