รายงานเบลมองต์ (The Belmont Report)

cialis 20mg

รายงานเบลมองต์ (The Belmont Report)

เมื่อมีการจัดทำหลักจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (CIOMS) ก็ได้นำไปตอกย้ำไว้ และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง จนถือได้ว่าหลักการดังกล่าวมีสถานะเป็นหลักจริยธรรมการวิจัยสากลโดยสมบูรณ์แล้ว

ไฟล์หนังสือ: