แต่งและขับร้องโดย นศพ.จาตุรงค์ คำทา และ นศพ.ทรงพล ยืนสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 5 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิป­ระสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี