12 ต.ค. 2566

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ครั้งที่ 10/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 803 อาคาร 8 ชั้น 8 ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

20 ก.ย. 2566