19 ก.ค. 2566

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ครั้งที่ 7/2566 ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 803 อาคาร 8 ชั้น 8 ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

15 มิ.ย. 2566