20 ธ.ค. 2565

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ครั้งที่ 12/2565 ในอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 803 อาคาร 8 ชั้น 8 ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

21 พ.ย. 2565