16 มี.ค. 2565

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ครั้งที่ 3/2565 ในวันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 803 อาคาร 8 ชั้น 8 ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

15 ก.พ. 2565