10 ก.พ. 2565

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ครั้งที่ 2/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 803 อาคาร 8 ชั้น 8 ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

17 ม.ค. 2565