เต็มแล้ว
17 พ.ค. 2564

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ครั้งที่ 5/2564 ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 803 อาคาร 8 ชั้น 8 ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

9 เม.ย. 2564