17 มี.ค. 2564

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ครั้งที่ 3/2564 ในวันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 803 อาคาร 8 ชั้น 8 ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

17 ก.พ. 2564