เต็มแล้ว
20 ม.ค. 2563

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 803 อาคาร 8 ชั้น 8 ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

14 ธ.ค. 2563