7 ธ.ค. 2563

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ครั้งที่ 12/2563 ในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 803 อาคาร 8 ชั้น 8 ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

17 พ.ย. 2563