16 พ.ย. 2563

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ครั้งที่ 11/2563 ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 803 อาคาร 8 ชั้น 8 ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

15 ต.ค. 2563