12 ต.ค. 2563

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 10/2563 วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น. ห้องประชุม 803 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

17 ก.ย. 2563