16 ก.ย. 2563

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ครั้งที่ 9/2563 ในวันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 803 อาคาร 8 ชั้น 8 ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

14 ส.ค. 2563