15 ก.ค. 2563

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ครั้งที่ 7/2563 ในวันพุูธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 803 อาคาร 8 ชั้น 8 ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

12 มิ.ย. 2563