10 เม.ย. 2563

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ครั้งที่ 4/2563 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 803 อาคาร 8 ชั้น 8 ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

19 มี.ค. 2563