13 ก.พ. 2563

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ครั้งที่ 2/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 803 อาคาร 8 ชั้น 8 ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

17 ม.ค. 2563