14 พ.ย. 2562

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ครั้งที่ 11/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.40 น. ณ ห้องประชุม 803 อาคาร 8 ชั้น 8 ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

21 ต.ค. 2562