22 ก.ค. 2562

การประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ครั้งที่ 7/2562 ในจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 803 อาคาร 8 ชั้น 8 ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

25 มิ.ย. 2562