14 ก.พ. 2562

การประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ครั้งที่ 2/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 803 อาคาร 8 ชั้น 8 ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

24 ม.ค. 2562