24 ธ.ค. 2561

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ครั้งที่ 12/2561 ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 803 อาคาร 8 ชั้น 8 ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

16 พ.ย. 2561