22 พ.ย. 2561

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ครั้งที่ 11/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 803 อาคาร 8 ชั้น 8 ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

16 ต.ค. 2561