28 ก.พ. 2561

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ครั้งที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 803 อาคาร 8 ชั้น 8 ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

29 ม.ค. 2561