15 ธ.ค. 2560

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ครั้งที่ 12/2560 ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 803 อาคาร 8 ชั้น 8 ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

22 พ.ย. 2560