14 พ.ย. 2560

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ครั้งที่ 11/2560 ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 803 อาคาร 8 ชั้น 8 ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

24 ต.ค. 2560