17 ก.ค. 2560

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ครั้งที่ 7/2560 ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม prix cialis.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 803 อาคาร 8 ชั้น 8 ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  

21 มิ.ย. 2560