24 พ.ค. 2560

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ครั้งที่ 5/2560 ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 803 อาคาร 8 ชั้น 8 ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

27 เม.ย. 2560